💙وبلاک اسرا جون💙

اسرا نوه یکی یدونه من ازدختر تک فرزندم

خداحافظی

اسرا در یک سالگی با شیر خشگ خداحافظی کرد اسرا قربونت برم متاسفم که مادرت مجبور بود برات شیر خشک بده                          ...
22 مهر 1393
1