💙وبلاک اسرا جون💙

اسرا نوه یکی یدونه من ازدختر تک فرزندم

عاشورای حسینی

عالم همه قطره و درياست حسين ، خوبان همه بنده و مولاست حسين ، ترسم كه شفاعت كند از قاتل خويش ، از بس كه كَرَم دارد و آقاست حسين       ...
20 مهر 1395
1